Cookies

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies.

Ako používame súbory cookies

Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate.

Zakázanie súborov cookies

Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme

Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu

Súbory cookies tretích strán

V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov.

Viac informácií
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: standartbppo@gmail.com alebo v kontaktných údajoch uvedených v sekcii Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Záverečné ustanovenia

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete ,že ste oboznámený s podmienkami na ochranu osobných údajov a že ich prijímate.

Svoj súhlas (prejav slobodnej vôle) prejavíte zaškrtnutím políčka

,, súhlasím " prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste prijali v plnom rozsahu podmienky ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach ,o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2022

 

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle
článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)


Openko, s. r. o.
Sliačska 13902/1A
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
IČO: 52 362 264
Kateryna Stashevska
openko.dental@gmail.com

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné
údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania :
Zákonným dôvodom spracovania je:
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu
podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6
ods. 1 písmena c) GDPR


Účelom spracovania osobných údajov je :
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – uzatváranie a plnenie dohôd o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti podľa § 12 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), prípadne poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v iných zákonom stanovených prípadoch (§ 6 ods. 9 Zákona) a s tým
spojené vedenie zdravotnej dokumentácie
- Plnenie povinností prevádzkovateľa ako lekára vo vzťahu k zdravotným
poisťovniam podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
- Identifikácia pacienta v rámci vyvolávacieho a objednávacieho systému u lekára,
objednanie pacienta na termín, zaradenie pacienta do poradia
- Vyhotovovanie obrazových záznamov podoby pacientov z forenzného hľadiska za
účelom zachytenia počiatočného stavu komplikovaných prípadov, a to pred ošetrením
a po ošetrení

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR .

Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa
spracúvajú, a to napr. pri zdravotnej dokumentácii po dobu dvadsať (20) rokov od posledného
poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe. Pri spracúvaní osobných údajov, kde sa
vyžaduje súhlas dotknutej osoby, spracúvame osobné údaje po dobu troch (3) rokov, v
ostatných prípadoch po dobu uvedenú v našom registratúrnom pláne. Po uplynutí doby
uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v
súlade s GDPR.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné
údaje vymaže

Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje našich pacientov, zmluvných partnerov či iných fyzických osôb chránime,
pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou
osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva, IT infraštruktúru, poskytujú právne služby a z
tohto dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme
okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní
osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a
povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných
údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať
zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj
orgánom verejnej moci či iným subjektom.


Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.


Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v spisovej podobe.


Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené
osoby.


Vaše práva :
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
- Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
- Právo na obmedzenie spracúvania
- Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
- Právo namietať podľa článku 21 GDPR
- Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
- Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
- Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.


Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

 

Ako môžete naplniť svoje práva?
a. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o
spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu
openko@dental@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
Sliačska 13902/1A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
b. Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu
alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu openko@dental@gmail.com
alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
Sliačska 13902/1A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

c. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
-už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
-odvoláte svoj súhlas,
-namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
-spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
-osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
-ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez
internet.
 d. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej
žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať
nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
- nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
- Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv
- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 
e. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.
súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.

Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste
nám na ich spracúvanie súhlas.

f. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:
- z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
- vytvárania zákazníckeho profilu,
- môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?


S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
písomne mailom: openko.dental@gmail.com

alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
Sliačska 13902/1A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto


V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných
údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania
prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné
podania od 29.11. 2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do
12:00 hod.